ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 4.0"

วันที่ 27 ก.ย. 2559
 

 
วันที่ 23 กันยายน 2559 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง" ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เข้าใจนโยบายและร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพที่ 7
กิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงนโยบายกรมอนามัยและทิศทางการดำเนินงานศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น การอภิปรายทิศทางการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย รวมทั้งทิศทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์กร แบ่งกลุ่มระดมสมองจัดทำ Road map และ Action Plan แต่ละกลุ่มงาน ประเด็น "การสร้างทีมงานที่เป็นเลิศ สู่การเปลี่ยนแปลง"
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 260 คน

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416