ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
แผนงาน/โครงการ ปี 2560 รองรับการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 8 ก.ย. 2559
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมการนำเสนอแผนงาน/โครงการ การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 6–7 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นผู้นำในการนำเสนอแผนงาน/โครงการ โดยให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอในลักษณะ แผนงาน/โครงการ แบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง งานสนับสนุนการดำเนินงานตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานกรมอนามัย ที่มุ่งเน้น Management Innovation /Process Innovation / Product Innovation และ Model Development Innovation
การประชุมครั้งนี้ มีบุคลากรทางด้านการแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416