ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 จัดเวที “แบ่งปันองค์ความรู้จากพี่ สู่ น้อง”

วันที่ 8 ก.ย. 2559
 

 
วันที่ 2 กันยายน 2559 นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวที "แบ่งปันองค์ความรู้ จากพี่ สู่ น้อง” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับศูนย์อนามัยที่ 7 สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพที่ 7 (Knowledge center) กิจกรรมประกอบด้วย : การพัฒนาแหล่งสารสนเทศและช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ (Health Knowledge center) สร้างฐานข้อมูลบุคลากรที่มีใจแบ่งปันองค์ความรู้ จัดหมวดหมู่ความรู้ ให้เป็นระบบ เผยแพร่ใน Knowledge center และ จัดเวที "แบ่งปันองค์ความรู้จากพี่ สู่ น้อง” ซึ่งได้รับเกียรติจากบุคลากรผู้มีใจแบ่งปัน จำนวน 6 คน ได้แก่
1)นางอุษา ธูสรานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2) นางสาวรำไพ ศรีวังพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3) นางกัญญา จันบัวลา พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
4) นายวีระ วิชาคำ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 2
5) นางจันทร์เพ็ญ ธิโย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 2
6) นายสมศักดิ์ วรวิวัฒน์วงศ์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
อาจารย์พิพัฒน์ ฟูศรีนวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินรายการ สร้างบรรยากาศในการแบ่งปันความรู้ จากพี่ สู่ น้อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ และส่งต่อสิ่งดีงามให้รุ่นน้องได้อนุรักษ์ไว้และพัฒนาต่อยอด ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416