ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 รณรงค์ลดปริมาณมูลฝอยและประกวดนวัตกรรม 3Rs

วันที่ 8 ก.ย. 2559
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดงานรณรงค์ลดปริมาณมูลฝอยและประกวดนวัตกรรม 3Rs ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงนงเยาว์ ประมุขกุล ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรศูนย์ฯ มีความร่วมมือร่วมใจกันลดปริมาณและการคัดแยกมูลฝอย โดยใช้หลักการ 3 Rs ได้แก่ Reduce (การลดปริมาณการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการแปรรูป) และการประหยัดพลังงานภายในครัวเรือน สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะทั่วไป เป็นประจำ ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพ และ สิ่งแวดล้อมที่ดี การลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ของตนเอง ครอบครัวและชุมชน มีการประกวดนวัตกรรม 3Rs จำนวน 41 ผลงาน มีบุคลากรศูนย์ฯ ผู้รับบริการและผู้สนใจ ร่วมชมกิจกรรม จำนวน 220 คน
ผลการประกวดนวัตกรรม 3Rs
รางวัลที่ 1 ได้แก่ คุณรัญดร สายขุน (จากผ้าปิดตา มาเป็น หมวกใยบัว)
รางวัลที่ 2 ได้แก่ คุณโสภิดา เทิดทำดี (ตะกร้าฟรุ้งฟริ้ง)
รางวัลที่ 3 ได้แก่ คุณรุณี ไชยสงเมือง (ผ้ากันเปื้อนแปลงร่าง)
รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ คลินิกฝากครรภ์ (ขวดพลาสติกมหัศจรรย์…ลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์)
และรางวัลชมเชย จำนวน 15 รางวัล
นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตร
ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 
 
 
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416