ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 รับการเยี่ยมประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 1

วันที่ 31 ส.ค. 2559
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะเยี่ยมประเมิน โดย แพทย์หญิงชลลดา บุษรัตน์ และ อาจารย์บุญรักษา เกษเจริญคุณ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 1 (ต่ออายุการรับรอง HA ขั้นที่ 1) โดย นางพรรณนภา แมดสถาน หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล นำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมโรงพยาบาล ทีมนำสำคัญเสนอจุดเด่น/ความภาคภูมิใจในการดำเนินงาน และนำคณะเยี่ยมประเมินไปเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ หน่วยงานย่อย ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอขอบคุณคณะเยี่ยมประเมิน ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416