ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7ขก. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 23 ส.ค. 2559
 

 
แพทย์หญิงนงเยาว์ ประมุขกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จากเทศบาลนครขอนแก่น โดยการนำของ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น และผู้แทนชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 86 คน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
การศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการพบปะและทำกิจกรรมกับบุคคลวัยเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อสังคม และนำไปปรับใช้ในชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ต่อไป

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416