ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA)

วันที่ 19 ส.ค. 2559
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 แพทย์หญิงนงเยาว์ ประมุขกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง เส้นทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระบบบริการให้มีมาตรฐาน ให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ตลอดจนการนำกระบวนการเรียนรู้ มาใช้ให้เป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเยี่ยมสำรวจจากคณะกรรมการการประเมินรับรองมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ต่อไป
กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เยี่ยมสำรวจตามหน่วยให้บริการต่าง ๆ ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และบรรยายให้ความรู้เรื่อง เส้นทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล แนวคิดสำคัญในการพัฒนาบันไดขั้นที่ 1 และการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ HA บันไดขั้นที่ 2 วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธวัชชัย เทียมกลาง นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และแพทย์หญิงวิภาพร คงศรียาตรา นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานโรงพยาบาลขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วยบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 150 คน
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416