ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ส่งเสริมทักษะในการแปรงฟันที่ถูกวิธี 3อ 2ส 1ฟ

วันที่ 8 ส.ค. 2559
 

คณะกรรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "การแปรงฟันที่ถูกวิธี” จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2559 และรุ่นที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชนัตถ์ มาลัยกนก ประธานคณะกรรมการพฤติกรรมสุขภาพฯ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ฯ มีทักษะในการแปรงฟันที่ถูกวิธีตามนโยบาย 3อ. 2ส. 1ฟ. โดยการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การดูแลสุขภาพช่องปากในแต่ละกลุ่มวัย” "การแปรงฟันที่ถูกวิธีและการใช้อุปกรณ์เสริมในการทำความสะอาดช่องปาก” พร้อมการฝึกปฏิบัติการตรวจฟันด้วยตัวเอง การแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน จากทันตบุคลากร งานทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้เข้าอบรมรวม 180 คน
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416