ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 ก.ค. 2559
 

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขในพื้นที่ 100 ตำบลต้นแบบและจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 50 คน วิทยากร จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416