ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 “พัฒนา Care Manager’’ ปี 2559

วันที่ 4 ก.ค. 2559
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมฯ และแพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมฯ รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ
ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข 92 ตำบล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 160 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุภาวะพึ่งพึง หลักการพื้นฐาน Care management กายภาพบำบัดกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย บทบาทหน้าที่และจริยธรรมของCare manager การบริหารจัดการทรัพยากรสังคม การพยาบาลดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การค้นพบผู้เป็นเป้าหมายการช่วยเหลือ เทคนิคการสัมภาษณ์ในระบบCare management ความเข้าใจประเด็นปัญหาการดำรงชีวิตกับขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือ รวมทั้งมีการเข้ากลุ่มระดมสมองฝึกทักษะการทำ Care Plan และ Care Conference และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณตำบล Long Term Care
วิทยากรประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ที่ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลชุมแพ รพ.สต.ขัวเรียง โรงพยาบาลบ้านฝาง สสอ.บ้านฝาง โรงพยาบาลซำสูง สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมการแพทย์ และกรมอนามัย
จากผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนามากขึ้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม 23.69 และหลังการอบรมพัฒนาขึ้นโดยคะแนนเฉลี่ย 27.78 จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน และผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อวิทยากร ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 98.50 ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดอบรมในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 97.00 และมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดอบรมหลักสูตรนี้อีก ทุกปี เพราะได้ประโยชน์มากและจำนวน Care Manager มีน้อยยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบล Long Term Care
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416