ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ลดปัญหาร้องเรียน"

วันที่ 15 มิ.ย. 2559
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น จัดการประชุม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหามารดาตายและการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการนี้ นางทัศนีย์ รอดชมภู รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมการประชุมฯ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบ ลดการตายของมารดาและทารกแรกเกิด ให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด เรื่อง การบริหารความขัดแย้งกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย และการเตรียมการเมื่อมีการฟ้องร้องทางศาล วิทยากร จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.มหาสารคาม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข รพ.ขอนแก่น และ รพ.กาฬสินธุ์
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 7 สูติแพทย์หรือแพทย์ พยาบาลห้องฝากครรภ์และห้องคลอด เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขใน รพ.ศูนย์ฯ รพ.ทั่วไป และรพ.ชุมชน นิติกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 328 คน
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416