ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 เสริมพลัง CM เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 13 มิ.ย. 2559
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ Care Manager ภายใต้โครงการฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2559 ณ หน่วยบริการสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 นำทีมโดย อาจารย์พิพัฒน์ ฟูศรีนวล หัวหน้ากลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 โดยดำเนินการประชุมในแต่ละจังหวัด ดังนี้ วันที่ 7 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 9 จังหวัดร้อยเอ็ด และวันที่ 10 จังหวัดมหาสารความ
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ Care Manager (CM) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ Care Manager (CM) ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย บุคลากรที่ผ่านการอบรม Care Manager (CM) ของกรมอนามัย และผู้รับผิดชอบงาน Long Term Care จากหน่วยบริการสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 4 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 150 คน
จากการประชุมฯ ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานของ CM คือ ปัจจุบันจำนวน CM ที่ผ่านการอบรมฯ มีน้อย ไม่ครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุข ต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น หลักสูตร การอบรม CM ของกรมอนามัย ไม่ครอบคลุมปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ ต้องการให้เพิ่มเนื้อหาวิชาเรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปากและการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะสุดท้าย (เตรียมความพร้อมก่อนตาย) และนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ ตำบล Long Term Care
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ต่อไป
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416