ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ร่วมด้วย ช่วยกัน ด้วย “ค่ากลาง”

วันที่ 6 มิ.ย. 2559
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ภายใต้กลไกตำบล Long term care 5 กลุ่มวัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด และ นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในนามของคณะกรรมการ CIPO Long Term Care และผู้จัดการประชุม กล่าวรายงาน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 7 รวมทั้งร่วมกันพิจารณาค่ากลางของทุกกลุ่มวัยเพื่อใช้เป็นมาตรฐานงานและนำสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง ตำบลจัดการสุขภาพกับการบูรณาการ 5 กลุ่มวัย รวมทั้งการกำหนดค่ากลาง 5 กลุ่มพันธมิตร การประชุมกลุ่มย่อย และการนำเสนอผลงานกลุ่ม ได้รับความอนุเคราะห์ทีม Facilitator ประจำแต่ละกลุ่ม จากศูนย์อนามัยที่ 7 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย Program Manager 5 กลุ่มวัยในระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้รับผิดชอบงาน 5 กลุ่มวัยในตำบลเป้าหมาย 92 ตำบลจากทั้ง 4 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 รวมทั้งสิ้น 280 คน
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416