ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ใส่ใจสุขภาพช่องปาก

วันที่ 1 มิ.ย. 2559
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรแกนนำเพื่อจัดทำแผนแก้ปัญหาข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 -3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
การอบรมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการกับข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม และนำข้อมูลมาจัดทำแผนแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากระดับตำบลในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ พร้อมทั้งเป็นเวทีที่ทุกจังหวัดได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานทันตสาธารณสุขให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของพื้นที่ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีในระยะยาวต่อไป วิทยากรได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลพระพรหม นครศรีธรรมราช ,โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ,โรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าอบรมฯ ประกอบด้วย ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 95 คน
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416