ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
สูงวัยอย่างมีคุณค่า กับ ศอ.7

วันที่ 27 พ.ค. 2559
 
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 แพทย์หญิงนงเยาวน์ ประมุขกูล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2559 และแสดงความยินดีที่ชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง ชะลอการเกิดโรคและความเจ็บป่วยที่ทำให้เกิดภาวะพึ่งพิง และผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วิทยากรโดย อาจารย์เนาวลักษณ์ เรียวเรืองแสงกุล หัวหน้าคลินิกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และอาจารย์วิมล ปักกุนนัน พยาบาลวิชาชีพ บรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตการบำบัดสุขภาพด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 120 คน

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416