ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
อัตลักษณ์ ศอ.7 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ"

วันที่ 19 พ.ค. 2559
 
ชมรมจริยธรรม ร่วมกับ กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17พฤษภาคม 2559 และรุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มีความรู้ ความเข้าใจระบบธรรมาภิบาล และร่วมดำเนินงานภายใต้อัตลักษณ์ "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ" ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีความสุขตลอดไป โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูธรรมาภิสมัย ดร. และ พระมหาศุภชัย ดร. จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรในการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จำนวน 300 คน บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและชื่นมื่น

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416