ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
WHO ประเมินการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก

วันที่ 27 เม.ย. 2559
 
 
องค์การอนามัยโลก นำทีมโดย คณะกรรมการภูมิภาค (Regional Validation Team) ได้มาประเมินประเทศไทยเพื่อรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก (Prevention of Mother–to-Child Transmission of HIV : PMTCT) ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2559 โดยจังหวัดขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการประเมินรับรองครั้งนี้ด้วย ทีมประเมินได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชุมแพ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 โดยมีแพทย์หญิงรังสิมา โล่เลขา จากศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข นางสาวฉวีวรรณ ต้นพุดซา จากกรมอนามัย และ แพทย์หญิงสุจิรา ขวาแซ้น จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมทีมประเมินครั้งนี้
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน จะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการดำเนินงานและการกำกับติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกให้ดียิ่งขึ้น

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416