ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 “พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก” สังกัด อปท. ปี 2559

วันที่ 25 เม.ย. 2559
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้าน "การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย” แก่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินรับรองมาตรฐาน"ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ”ของกรมอนามัย โดยแพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และนายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมฯ รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 จำนวน 85 คน โดยยินดีจ่ายค่าลงทะเบียนคนละ 1,800 บาท กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งมีการเข้ากลุ่ม ระดมสมอง ฝึกทักษะการส่งเสริมสุขภาพเด็ก และศึกษาดูงานสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น วิทยากรประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข นักโภชนาการและพยาบาล ที่ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ จาก ศูนย์อนามัยที่ 7 และ 8
จากผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนามากขึ้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม18.53 และหลังการอบรมพัฒนาขึ้นโดยคะแนนเฉลี่ย 20.75 จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน และผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อวิทยากร ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 93.50 ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดอบรมในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 92.00 และมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดอบรมหลักสูตรนี้อีก ทุกปี เพราะได้ประโยชน์มากและมีผู้ดูแลเด็กในสังกัด อปท. จำนวนมาก ที่ต้องการพัฒนาตนเองและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416