ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศูนย์อนามัยที่ 7มุ่งสู่ Blueprint for change

วันที่ 7 เม.ย. 2559
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Blueprint for change โดยการนำของนายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2559 ณ โรงแรม เรเจนด้า อ.เมือง จ.สุโขทัย
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ Blueprint for change ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น แบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ศูนย์ฯ เป็น Regional lead ของเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อการ Lead Lean และ Learn ในแผน Blueprint for change พร้อมทั้งสื่อสารและบูรณาการ แผนปฏิบัติการ Blueprint for change ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จากทุกกลุ่มงาน จำนวน 60 คน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น คาดหวังว่า การประชุมครั้งนี้ จะเกิดการ Lean เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและใช้การ Learnอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416